SILVER SAB ZA 100% USPEŠNIJU DEZINFENKCIJU

ŠTA JE DEZINFEKCIJA?
To je niz različitih postupaka kojima se uništavaju mirkoorganizmi u spoljnoj sredini – fizičkim putem (mehaničkim putem, čišćenjem, pranjem i sl) se uklanjaju, a hemijskim putem (toplotom, zračenjem, kiselinama, bazama, hlorom itd) se ubijaju. Za razliku od sterilizacije, postupkom dezinfekcije nije uvek neophodno uništiti sve prisutne mikroorganizme, već ih redukovati na broj koji neće biti rizičan za zdravlje. Za uspešnu dezinfekciju potrebno je poznavanje bioloških osobina mikroorganizama i njihovih „slabih tačaka“, kako bi se napravio adekvatan izbor dezinfekcionih sredstava i tehnike. Najvažniji mikroorganizmi su: gljivice i bakterije, virusi, chlamidiae, mycroplasmae i prioni.

Dezinfekcija je ne samo važna već i neophodna za očuvanje zdravlja jer se redovnom dezinfekcijom smanjuje rizik za nastanak i širenje zaraznih bolesti (od kvarenja hrane i trovanja, do bolničkih infekcija i raznih zaraza). Ona se sprovodi na svim mestima gde postoji rizik od pojave zaraznih bolesti, i samim tim je ključni deo prakse sprečavanja i kontolisanja infekcija i pomoć u prevenciji zaraznih bolesti.

Dezinfekcija putem hemijskih metoda sprovodi se primenom dezinficijenasa.

Dezinficijensi su ispitano i registrovano hemijsko sredstvo putem kojeg se vrši dezinfekcija. Da bi dezinficijens mogao da postigne željeni efekat, mora stupiti u interakciju sa mikroorganizmom koji se želi uništititi, zbog samog mehanizma delovanja na mikroorganizme-denaturacija belančevina, oštećenje citoplazmatske membrane, blokada esencijalnih enzimskih sistema i na kraju blokada sinteze ćelijskog zida.

Razni faktori mogu uticati na efikasnost dezificijenasa, kao npr. pH medijuma, vreme delovanja, broj i vrsta mikroorganizma, temperatura, prisustvo organskih materija, koncentracija dezinficijensa.

SAVETI ZA 100% USPEŠNIJU DEZINFEKCIJU VAŠEM ŽIVOTNOG I POSLOVNOG OKRUŽENJA.

Preporučujemo da se pridržavate nekih opštih pravila vezanih za dezinfekciju:
Da joj prethodi čišćenje i pranje (čime se uz makroskopsku nečistoću smanjuje broj i viabilnost mikroorganizama a pri tome se uklanjaju organiske materije-krv i sl. koje mogu da neutrališu ili apsorbuju dezinficijense, kao npr plastične mase, pamuk, vata i dr.). Nije na odmet da se dezinfekcija obavi i pre i posle čišćenja, pogotovo ako se radi o naročito opasnim mikroorganizmima.
– Dopustite da dezinficijens deluje-naime, potrebno je određeno vreme (5-30 minuta) kako bi se u potpunosti ostvario predviđeni učinak.
Pridržavajte se uputstva za upotrebu

– Pri izboru dezifincijensa, uvek treba voditi računa i o tome kako utiču na životnu sredinu i još važnije na zdravlje ljudi i životinja.

Proizvod SILVER SAB zadovoljava sve uslove- dezinfikuje sve tvrde površine veoma brzo i efikasno, a pritom nije škodljiv po zdravlje ljudi, životinja niti po životnu sredinu.

ZA 100% USPEŠNIJU DEZINFEKCIJU I SMANJENJE STEPENA ZDRAVSTVENOG RIZIKA U VAŠEM POSLOVNOM I ŽIVOTNOM OKRUŽENJU SILVER SAB JE VAŠ ZDRAV PARTNER.