Proizvod Silver sab je sertifikovan po ISO, HACCP i HALAL  standardima.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanju hranom.

HACCP sistem sastoji se od dve osnovne komponente: HA i CCP. HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje. CCP (kritične kontrolne tačke) predstavlja postupke u proizvodnji u kojima se može sprečiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili se njegov uticaj svesti na prihvatljiv nivo. Jednostavno, moguće ih je kontrolisati.

1. Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice

2. Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački

procesa

3. Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbednost

proizvoda

4. Control – Kontrola kritične tačke procesa

5. Point – Tačke procesa proizvodnje namirnice

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju naročito viskok rizik za bezbednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, deluje preventivno, koristi ocenu rizika kao alat, sistematičan je, dokumentovan i primenljiv.

Dakle, krajnji cilj HACCP-a jeste što je moguće bezbedniji proizvod i što je moguće ekonomičnija i efikasnija proizvodnja. Čak i ako ne obezbeđuje uvek stopostotnu sigurnost za korisnike, HACCP garantuje da preduzeće proizvodi hranu na najbolji i najbezbedniji mogući način.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanju hranom.

HACCP sistem sastoji se od dve osnovne komponente: HA i CCP. HA predstavlja analizu rizika, odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procenu njihove štetnosti po ljudsko zdravlje. CCP (kritične kontrolne tačke) predstavlja postupke u proizvodnji u kojima se može sprečiti ili eliminisati rizik po sigurnost hrane ili se njegov uticaj svesti na prihvatljiv nivo. Jednostavno, moguće ih je kontrolisati.

1. Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice

2. Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački

procesa

3. Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbednost

proizvoda

4. Control – Kontrola kritične tačke procesa

5. Point – Tačke procesa proizvodnje namirnice

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju naročito viskok rizik za bezbednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, deluje preventivno, koristi ocenu rizika kao alat, sistematičan je, dokumentovan i primenljiv.

Dakle, krajnji cilj HACCP-a jeste što je moguće bezbedniji proizvod i što je moguće ekonomičnija i efikasnija proizvodnja. Čak i ako ne obezbeđuje uvek stopostotnu sigurnost za korisnike, HACCP garantuje da preduzeće proizvodi hranu na najbolji i najbezbedniji mogući način.

ISO 9001:2015 je međunarodni standard čiji je cilj povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

Prednosti implementacije ISO 9001 standarda za organizaciju:

– Efikasniji način rada tako da su svi procesi prilagođeni i razumljivi svima u organizaciji i biznisu, što povećava efikasnost i produktivnost a smanjuje interne troškove.

– Ispunjava Zakonske i regulatorne zahteve

– Omogućava ekspanziju na nova tržišta, na klijente i sektore koji zahtevaju sertifikat pre započinjanja posla

– Identifikuje i prikazuje rizike u vezi sa organizacijom

ISO 9001:2015 standard pruža isprobani okvir za kreiranje sistemskog pristupa upravljanja procesima organizacije tako da je izlaz uvek proizvod koji zadovoljava očekivanja kupaca

Halal standard čini set pravila i smernica za proizvodnju i pripremu hrane u skladu sa
islamskim verskim običajima. Zahtevi Halal-a potiču iz Kurana i Šerijatskog zakona, koji
propisuju šta je halal, tj. dozvoljeno, a šta je haram – zabranjeno. Kada se kaže “dozvoljeno”
misli se na hranu koja je pripremljena po šerijatskim zakonima i većina muslimana širom
sveta primenjuje ovaj način ishrane.

Sertifikat važi jednu godinu i u toku trajanja sertifikata vrši se redovna kontrola od strane
Halal kontrolora, kao i uzorkovanje proizvoda sa tržišta. Na taj način se obezbeđuje
sigurnost da neće doći do oharamljenja (religijskog skrnavljenja) proizvoda u bilo kojoj fazi
proizvodnje.